Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Uniek CV, gevestigd in Rotterdam. Uniek CV streeft er naar om de algemene voorwaarden zo helder mogelijk te formuleren. Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan kun je jouw vragen mailen naar info@uniekcv.nl.
inhoudsopgave:
 • Artikel 1 - Algemeen
 • Artikel 2 - Identiteit van Uniek CV
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De prijs
 • Artikel 6 - Levering en uitvoering
 • Artikel 7 - Betaling
 • Artikel 8 - Privacy
 • Artikel 9 - Intellectueel eigendom
 • Artikel 10 - Garanties
 • Artikel 11 - Herroepingsrecht
 • Artikel 12 - Overmacht

Art 1. Algemeen

 1. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Uniek CV. Tevens zijn deze voor iedereen toegankelijk en te vinden op de website www.uniekcv.nl. Het is verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Art 2. Identiteit van Uniek CV

 1. Statutaire naam: Unieko
 2. Handelsnaam: Uniek CV
 3. E-mailadres: info@uniekcv.nl
 4. Website: www.uniekcv.nl
 5. KvK-nummer: 62711253
 6. BTW-nummer: NL205194138B01

Art 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Uniek CV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Uniek CV en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Art 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Uniek CV gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Uniek CV niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Art 5. De prijs

 1. Alle prijzen op de website www.uniekcv.nl zijn inclusief BTW. Je betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website wordt gecommuniceerd. Wanneer wij de prijzen verlagen, tussen het moment van bestellen en het moment van levering, betaal je de laagste prijs. Wanneer wij de prijzen verhogen, tussen het moment van bestellen en het moment van levering, betaal je ook de laagste prijs.
 2. Op het moment dat een prijs wordt vermeld, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze niet klopt, kan Uniek CV niet aan deze prijs worden gehouden.
 3. Na het plaatsen van een bestelling krijg je altijd een bevestiging met de prijs toegestuurd middels een email van info@uniekcv.nl.

Art 6. Levering en uitvoering

 1. Uniek CV streeft ernaar om de levertijden die op de website vermeld staan te halen. Hiervoor is het belangrijk om zo snel mogelijk alle gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren naar info@uniekcv.nl toe te sturen. Wanneer dit niet gebeurt, kan Uniek CV de levertijd niet garanderen.
 2. Wanneer Uniek CV de vermelde levertijd niet kan halen, zal Uniek CV dit via de mail communiceren. Uniek CV geeft geen extra korting in het geval van een vertraagde levering.
 3. De levering van een CV sjabloon geschiedt automatisch na de afronding van de bestelling en de betaling. Het cv sjabloon is na de betaling te downloaden middels een downloadlink die via de e-mail wordt verstuurd.
 4. Uniek CV heeft te allen tijde het recht om diensten en/of opdrachten te weigeren.

Art 7. Betaling

 1. Voor alle diensten vragen wij een vooruit betaling.
 2. Voor de bestelling van een CV sjabloon kan direct via de website met iDeal, Bancontact MisterCash (België) of PayPal worden afgerekend. Betaling met credit card is mogelijk via PayPal zonder een account aan te maken.
 3. De betalingen van de diensten CV check, CV herschrijven en CV laten maken geschieden middels een iDeal betaallink. Deze link wordt via het e-mailadres info@uniekcv.nl naar de consument verstuurd.
 4. Indien er geen gebruik kan worden gemaakt van de iDeal betaallink kan de betaling worden voldaan door het bedrag over te maken op rekening: NL56 ABNA 0475 9755 45 ten name van Unieko te Rotterdam, onder vermelding van het factuurnummer.

Art 8. Privacy

 1. Uniek CV deelt jouw gegevens niet met anderen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
 2. Uniek CV bewaart jouw gegevens offline, totdat de opdracht en/of dienst is voltooid. Na voltooiing van de opdracht en/of dienst wordt jouw cv volledig uit ons systeem verwijdert.
 3. Uniek CV gebruikt jouw gegevens niet voor promotionele doeleinden.

Art. 9 Intellectueel eigendom

 1. Je erkend en stemt ermee in dat onze website (www.uniekcv.nl) bestanden, afbeeldingen, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Uniek CV. Deze worden beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 2. Indien de cv sjablonen of overige diensten van onze website (www.uniekcv.nl) door u thuis geprint worden, kunnen kleuren en afmetingen afwijken van de afbeelding(en) zoals getoond op jouw beeldscherm. Uniek CV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de printkwaliteit van thuisprinters.

Art 10. Garanties

 1. Uniek CV kan geen baangarantie of sollicitatiesucces garanderen.

Art 11. Herroepingsrecht

 1. Aankopen op onze website (www.uniekcv.nl) worden in digitale vorm geproduceerd en geleverd. Na betaling gaat je ermee akkoord dat de aankoop definitief is en annuleren en/of retourneren niet meer mogelijk is. Je hebt geen recht meer om het product of dienst te herroepen.

Art. 12 Overmacht

 1. Uniek CV is niet aansprakelijk als zij haar diensten en producten niet kan leveren ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Enkele voorbeelden van overmacht zijn: storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, overheidsmaatregelen, ziekte van het personeel en wanprestatie door het personeel.
 2. Uniek CV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Uniek CV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Je verklaart dat je onze algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen. Tevens ga je ermee akkoord dat je aan deze voorwaarden bent verbonden.
UniekCV maakt gebruik van cookies
We maken bij UniekCV gebruik van functionele, tracking en analytische tracking cookies om de optimaalste ervaring met de website te garanderen. Benieuwd naar welke cookies? Lees hier meer!